Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 9 of 9 (0.025 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:nationallibraryofscotland AND subject:"Free Church Of Scotland"
[texts]Iomradh air craobhsgaoileadh an t-soisgeil (Volume 1875) - Free Church of Scotland
North, J.S. Scottish newspapers
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 69
[texts]Iomradh air craobhsgaoileadh an t-soisgeil - Free Church of Scotland
North, J.S. Scottish newspapers
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 229
[texts]Eachdraidh aithghearr mu Eaglais na h-Alba : bho thus a suidheachaidh; maille ri cunntas air dealachadh agus cur suas na h-Eaglaise Saoire, cuis mhic mhaoilein chardrois, &c., &c. - MacFarlane, Donald
CAM
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 175
[texts]An gluasad air son an Eaglais a dhealachadh o'n Std : earail do mhuinntir na h'Eaglais Shaoir anns a Ghaidhealtachd - Kennedy, John, 1819-1884
HM
Keywords: Free Church of Scotland
Downloads: 135
[texts]An tiodhlac do-labhairt : a Gaelic sermon - Cook, Archibald, 1789-1865
HM
Keywords: Free Church of Scotland; Sermons, Scottish Gaelic
Downloads: 228
[texts]An comhradh eadar Aindrea Muilleir agus Iain Greasaich, mu Aonadh nan Eaglaisean - Christie, Charles Maitland
HM
Keywords: United Presbyterian Church (Scotland); Free Church of Scotland
Downloads: 206
[texts]Aonadh nan Eaglaisean : brigh oraid a chaidh a labhairt aig Ard-Seanadh Eaglais Shaor na h-Alba, air an 25 la de mhios Maigh, 1899 - Ardwall, Andrew Jameson, Lord
HM
Keywords: United Presbyterian Church (Scotland); Free Church of Scotland
Downloads: 189
[texts]An t-urramach Iain Mac-Rath ("Mac-Rath Mor") : a bha ann an leodhas beagan iomraidh m' a bheatha agus criomagan de 'theagasg - Nicolson, Nicol
Cover gives imprint date as 1894
Keywords: MacRae, John, 1794-1876; Free Church of Scotland
Downloads: 158
[texts]Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir (Volume 1896) - Macalister, John, 1789-1844
With half title
Keywords: Macalister, John, 1789-1844; Free Church of Scotland; Sermons, Scottish Gaelic; Sermons, English
Downloads: 91
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)